Himna DV Radost
Main menu

Obavijest roditeljima o rezultatima upisa

Sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Radost, Rješenje o upisu djece za pedagošku godinu 2024./2025. objavljeno je dana 23.05.2024. godine u 12:00 sati na oglasnim pločama u svim objektima i na mrežnim stranicama vrtića. Možete ga pogledati u prilogu.

Upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2024./2025.

Poštovani roditelji,
Zahtjevi za upis djece u vrtić zaprimat će se od 29.04.2024. od 08:30 sati do 10.05.2024. do 15:00 sati, isključivo elektroničkim putem.
Prije samog ispunjavanja zahtjeva za upis molimo Vas da detaljno proučite korisničke upute koje će biti dostupne u trenutku otključavanja aplikacije. Važno je provjeravati e-mail jer ćete nakon predaje zahtjeva dobivati povratne informacije vezano za samu obradu zahtjeva. Zahtjevu za upis bit će dodijeljena automatski određena šifra pod kojom se Vaš zahtjev vodi. Postupak predaje zahtjeva završen je kada dobijete automatski odgovor da je zahtjev u statusu „poslan“.
Za predaju zahtjeva nije potreban sustav e-građani. Poveznica putem koje možete predati zahtjev dostupna je ovdje (https://upisi.e-grad.hr/), a predaja zahtjeva bit će omogućena od 29. travnja 2024. od 08:30 sati. Poveznici je moguće pristupiti putem računala/mobilnih uređaja, uz mogućnost skreniranja i/ili fotografiranja potrebne dokumentacije. Svu priloženu dokumentaciju dužni ste donijeti prilikom potpisivanja ugovora.
Za sva informacije možete se obratiti na broj telefona: 01/6281 241 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
U nastavku prilažemo Odluku o upisu djece u dječji vrtić Radost za pedagošku godinu 2024./2025.

PREUZIMANJE - ODLUKA

 

DJEČJI VRTIĆ RADOST
JASTREBARSKO
BRAĆE RADIĆ 10
KLASA: 601-09/24-01/04
URBROJ: 238-12-66-04-24-05
U Jastrebarskom, 23.04.2024.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23 i 145/23 ) te članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, Braće Radić 10, Upravno vijeće na svojoj 29. sjednici održanoj 22.04.2024. godine donijelo je:
ODLUKU
o upisu djece u programe
predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025.


Pozivamo roditelje i/ili skrbnike djece rane i predškolske dobi koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja da se prijave radi UPISA DJECE u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko.

I . PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djeteta podnosi se isključivo elektroničkim putem na poveznici https://upisi.e-grad.hr/ u razdoblju od 29.04.2024. od 8.30 sati do 10.05.2024. godine do 15.00 sati i to za ostvarivanje slijedećih programa:

1. REDOVITI 10 - SATNI PROGRAM u petodnevnom radnom tjednu za svu djecu koja do 31. kolovoza 2024. godine navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu

2. PROGRAM PREDŠKOLE ( 250 sati godišnje ) - obavezan i besplatan za djecu rođenu od 01.04.2018. do 31.03.2019. godine koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja, jednu godinu prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama u razvoju – dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

3. ALTERNATIVNI ODGOJNO – OBRAZOVNI PROGRAM prema koncepciji M. Montessori za djecu koja do 31. kolovoza 2024. godine navrše tri godine života


II . DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA

1. Za upis djeteta u REDOVITI 10 – SATNI PROGRAM i ALTERNATIVNI ODGOJNO – OBRAZOVNI PROGRAM prema koncepciji M. Montessori roditelj i/ili skrbnik popunjava zahtjev.

Zahtjevu treba obavezno priložiti:
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
- uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta za koje se podnosi zahtjev za upis, ne starije
od 2 mjeseca
- preslike osobnih iskaznica roditelja
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta
- presliku iskaznice cijepljenja djeteta


Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – presliku rješenja/iskaznice nadležnog Ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata,
-za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
-za dijete s oba zaposlena roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 2 mjeseca,
-roditelji zaposleni u inozemstvu – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i potvrda kojom se dokazuje činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, ne starije od 2 mjeseca ( ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu )
-za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja,
-za dijete samohranog roditelja – dokaz o samohranosti (preslika rodnog lista, preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, preslika potvrde o nestanku drugog roditelja, rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da je drugi roditelj lišen roditeljske skrbi, lišen poslovne sposobnosti ili djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb,
-za dijete iz jednoroditeljskih obitelji – preslika sudske odluke (presuda ili rješenje) o roditeljskoj skrbi,
-za dijete osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – rješenje o upisu u navedeni registar,
-za dijete koje je smješteno u udomiteljskoj obitelji – preslika rješenja, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
-za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu– preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom pravu korisnika na doplatak za djecu za tekuću godinu, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje status korisnika doplatka u tekućoj godini, ne starije od 2 mjeseca
-za dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade – preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, ne starije od 2 mjeseca
-za dijete čiji su roditelji/je roditelj na redovnom školovanju – potvrda škole/fakulteta o redovnom školovanju roditelja, ne starija od 2 mjeseca
-za dijete čiji su roditelji/je roditelj na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – potvrda poslodavca da je roditelj na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ne starija od 2 mjeseca
-za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – specijalistički nalaz i mišljenje vezano uz utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
-za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama- preporuka nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ne starija od 2 mjeseca
-za dijete roditelja člana Dobrovoljnog vatrogasnog društva koji je sudjelovao u više od 5 vatrogasnih intervencija u godini koja prethodi godini upisa u Dječji vrtić – potvrda Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog o sudjelovanju u više od 5 intervencija u godini koja prethodi godini upisa u Dječji vrtić
-za dijete roditelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – preslika potvrde/iskaznice nadležnog ministarstva o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
2. Za upis djeteta u PROGRAM PREDŠKOLE roditelj i/ili skrbnik popunjava zahtjev.

Zahtjevu treba obavezno priložiti:
- preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
- uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta za koje se podnosi zahtjev za upis, ne starije od dva
mjeseca
- preslike osobnih iskaznica roditelja
- preslika zdravstvene iskaznice djeteta
- preslika iskaznice cijepljenja djeteta
- preslika Rješenja o odgodi upisa u prvi razred
- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - specijalistički nalaz i mišljenje
vezan uz utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
- za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili
potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične
bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se
uređuje metodologija vještačenja


III . PREDNOST ZA UPIS

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka smještajnih kapaciteta ne može usvojiti sve zahtjeve roditelja odnosno skrbnika za upis djece prednost se utvrđuje sukladno Odluci o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 11. sjednici održanoj 16. ožujka 2023. godine ( „ Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog “ broj 2/23 ), a koja je javno objavljena na mrežnoj stranici vrtića www.radost-jaska.hr


IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnim pločama u svim objektima Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko te na mrežnoj stranici vrtića www.radost-jaska.hr dana 23.05.2024. godine u 12,00 sati.
Roditelj i/ili skrbnik nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana.
Rok za žalbu počinje teći istekom osmog dana od dana objave rezultata upisa na oglasnim pločama i mrežnoj stranici vrtića.
Roditelj i/ili skrbnik ima pravo žalbe u dijelu koji se odnosi na njegov zahtjev za upis.

V . UPIS

Djeca primljena slijedom Odluke o upisu upisuju se u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko s početkom pedagoške godine ( 1. rujan 2024.)
Djeca koja po Odluci o upisu nisu primljena vode se na listi prioriteta te se upisuju u vrtić tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta.
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj odnosno skrbnik je obvezan:
- dostaviti Dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta
- potpisati s Dječjim vrtićem Radost ugovor o ostvarivanju programa najkasnije do 31.07.2024. godine, a iznimno neposredno prije početka korištenja programa

- sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđeno je Odlukom o mjerilima za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko od 28.11.2017. godine ( “ Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog “ broj 5/17 ), a koja je javno objavljena na mrežnoj stranici vrtića www.radost-jaska.hr
- ostali podaci važni za upis djeteta i pružanje usluga dostupni su na mrežnoj stranici vrtića www.radost-jaska.hr u javno objavljenom Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko koji je donesen na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12.04.2023. godine

Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Radost:
Željka Kovačić, prof., predsjednica

____________________________

 

15. Dječja sportska olimpijada

Odgojna skupina Mačkice

Olimpijada se sastojala od četiri natjecateljske igre:
1. „Trčimo s maramom“ (veliki kvači maramu na ogradu, vrati se, mali trči po maramu i daje je velikom)
2. „Nogolopta“ (vođenje lopte nogom do ograde, uzima ju u ruke i trči natrag)
3. „Lopta oko čunja“ (uzima loptu drži je iznad glave, trči oko čunjeva do ograde i istim putem vraća se natrag)
4. „Izazov“ (spušta se niz tobogan, provlači se ispod užeta, hoda po mostiću do ograde)

Odgojiteljice Željka Batušić i Natalija Vađina


Odgojne skupine na područnom odjeljenju u Gornjem Desincu

17.05.2023. godine u Dječjem vrtiću Radost 3 na područnom objektu u Gornjem Desincu provedena je 15. Dječja sportska olimpijada u sklopu Projektnog dana. Sudjelovale su odgojne skupine iz velikog kvarta: Vjeverice, Brodići i Žabice. Igre natjecanja provede su s poticajima koji su izrađeni od pedagoški neoblikovanog materijala.
Igre natjecanja:
Odgojna skupina „Vjeverice“ – „Kuglanje s čunjevima plastičnih boca“ - nošenje loptice od papira u žlici.
Odgojna skupina „Brodići“: „Tko će prije?“- utrka cvjetića, princeze i prinčevi na konjima, vješamo rublje.
Odgojna skupina „Žabice“: poligoni prepreka s tačkama, razvrstavanje krugova i loptica po boji.
Sudjelovalo je 6 roditelja koji su nas bodrili te bili aktivni na radionicama: „Eko kviz“, sadnja cvijeća, sadnja drva, priprema voćnog soka, štafetna igra “Spasimo svijet”.

Odgojiteljice skupina “Vjeverice”, “Brodići”, i “Žabice”


Odgojna skupina Tigrići – 25. 05. 2023.

Održana je dječja sportska olimpijada u našoj skupini. Djeca su odjenula bijele majice i izašla na vrtićko dvorište gdje je bio pripremljen poligon. Bez obzira što su još maleni, ispoštovali su sva postavljena pravila.
Uživali smo u sportskim aktivnostima koje su potrajale duže vrijeme.
Kao i na svakoj olimpijadi, podijeljene su zaslužene olimpijske medalje te smo se zajedno fotografirali kao pravi olimpijci.

Odgojiteljice Smiljana Popović i Vlatka Marjanović

 

Obavijest roditeljima o rezultatima upisa

Sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Radost, Rješenje o upisu djece za pedagošku godinu 2023./2024. objavljeno je dana 26.05.2023. u 12:00 sati, na oglasnim pločama u svim objektima, a možete ga pogledati i u prilogu.

Tjedan zdravlja

Djetinjstvo je razdoblje najintenzivnijeg rasta i razvoja i vrijeme u kojem se postavljaju temelji zdravlja. Dječji je vrtić okruženje u kojem djeca provode velik dio svog vremena, kada konzumiraju četiri obroka, provode razne aktivnosti, razvijaju navike i temelj razvoja zdrave i uravnotežene prehrane.
U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u razdoblju od 4. do 15. svibnja, 2023. godine, ovisno o dinamici odgojnih skupina, obilježili smo Tjedan zdravlja (Tjedan pravilne prehrane).
Tjedan zdravlja pokrenut je kako bi se djeci osvijestila važnost brige o zdravlju te kako bi usvojili zdrave navike.
Tražili smo odgovore na pitanja:
- “Koje namirnice su najbolje za naš rast i razvoj?”
- “Koje namirnice čuvaju zdravlje?”
- “Kako pripremiti tanjur pravilne prehrane koji će nam dati energiju tijekom cijeloga dana?”
- Upoznali smo se i s raznolikim obrocima, s vrstama namirnica, voćem i povrćem, žitaricama, ugljikohidratima i mliječnim proizvodima
Usvajanjem novih znanja o hrani i prehrani, učinili smo korak prema ostvarivanju jednog od naših najvrijednijih prava, a to je pravo na zdravlje.
Provođenje aktivnosti tijekom obilježavanja Tjedna pravilne prehrane, osmišljene su od strane Hrvtaskog zavoda za javno zdravstvo, na način da svakoga dana obilježimo po jednu od tema kojom ćemo djeci ukazati na važnost pravilne prehrane za zdravlje:
- Ponedjeljak uz žitarice za dobar početak tjedna
- U utorak varivom se počasti, kako bi ti povrće moglo snagu dati
- Srijedom sjajne zube zahvaljujući siru i mlijeku pokaži, a svoje kosti osnaži
- Čuvaj zdravlje voćem u četvrtak, tvoje će tijelo dobiti vitamina napretek
- Petkom bjelančevine ne zaboravi, da ti se vikend u dobroj formi dogodi
Što smo radili, istraživali, novo naučili i usvojili, pogledajte u galeriji fotografija.

Odgojiteljica: Anita Jurelinac, Lucija Kunović i Sandra Žalac

Upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2023./2024.

Poštovani roditelji,
Zahtjevi za upis djece u vrtić zaprimat će se od 02.05.2023. u 08:00 sati do 12.05.2023. u 15:00 sati, isključivo elektroničkim putem.

Važne napomene:
Molimo roditelje koji su eventualno pristupali ranijoj verziji aplikacije te popunili zahtjev ili ga spremili da zbog naknadnog ažuriranja aplikacije cijeli postupak predaje zahtjeva ponovno izvrše u spomenutom roku (od 02. do 12. svibnja 2023.). Samo takvi zahtjevi smatrat će se uredno predanima.
Također, prije samog ispunjavanja zahtjeva za upis, molimo Vas da detaljno proučite korisničke upute koje će biti dostupne u trenutku otključavanja aplikacije. Važno je provjeravati e-mail jer ćete nakon predaje zahtjeva dobivati povratne informacije vezano za samu obradu zahtjeva. Zahtjevu za upis bit će dodijeljena automatski određena šifra pod kojom se Vaš zahtjev vodi. Postupak predaje zahtjeva završen je kada dobijete automatski odgovor da je zahtjev u statusu „poslan“.
Za predaju zahtjeva nije potreban sustav e-građani. Poveznica putem koje možete predati zahtjev dostupna je ovdje (https://upisi.e-grad.hr/), a predaja zahtjeva bit će omogućena od 02. svibnja 2023. od 08:00 sati. Poveznici je moguće pristupiti putem računala/mobilnih uređaja, uz mogućnost skreniranja i/ili fotografiranja potrebne dokumentacije. Svu priloženu dokumentaciju dužni ste donijeti prilikom potpisivanja ugovora.

Za sva informacije možete se obratiti na broj telefona: 01/6281 241 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

U nastavku prilažemo Odluku o upisu djece u dječji vrtić Radost za pedagošku godinu 2023./2024.

DJEČJI VRTIĆ RADOST
JASTREBARSKO
BRAĆE RADIĆ 10
KLASA: 601-09/23-01/03
URBROJ: 238-12-66-04-23-05
U Jastrebarskom, 24.04.2023.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22. ) te članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, Braće Radić 10, Upravno vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 24.04.2023. godine donijelo je:

ODLUKU
o upisu djece u programe
predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.


Pozivamo roditelje i/ili skrbnike djece rane i predškolske dobi koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja da se prijave radi UPISA DJECE u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko.

I . PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djeteta podnosi se isključivo elektroničkim putem na poveznici https://upisi.e-grad.hr/ u razdoblju od 02.05.2023. od 8.00 sati do 12.05.2023. godine do 15.00 sati i to za ostvarivanje slijedećih programa:

1. REDOVITI 10 - SATNI PROGRAM u petodnevnom radnom tjednu za svu djecu koja do 31. kolovoza 2023. godine navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu

2. PROGRAM PREDŠKOLE ( 250 sati godišnje ) - obavezan i besplatan za djecu rođenu od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja, jednu godinu prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama u razvoju – dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

3. ALTERNATIVNI ODGOJNO – OBRAZOVNI PROGRAM prema koncepciji M. Montessori za djecu koja do 31. kolovoza 2023. godine navrše tri godine života

4. CJELODNEVNI INTEGRIRANI PROGRAM ranog učenja engleskog jezika – za djecu koja do 31. kolovoza 2023. navrše četiri godine života

II . DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA

1. Za upis djeteta u REDOVITI 10 – SATNI PROGRAM, ALTERNATIVNI ODGOJNO – OBRAZOVNI PROGRAM prema koncepciji M. Montessori i CJELODNEVNI INTEGRIRANI PROGRAM ranog učenja engleskog jezika roditelj i/ili skrbnik popunjava zahtjev.

Zahtjevu treba obavezno priložiti:
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
- uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta za koje se podnosi zahtjev za upis, ne starije
od 2 mjeseca
- preslike osobnih iskaznica roditelja
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta
- presliku iskaznice cijepljenja djeteta

Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – presliku rješenja/iskaznice nadležnog Ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata,
-za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
-za dijete s oba zaposlena roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 2 mjeseca,
-roditelji zaposleni u inozemstvu – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i potvrda kojom se dokazuje činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, ne starije od 2 mjeseca ( ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu )
-za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja,
-za dijete samohranog roditelja – dokaz o samohranosti (preslika rodnog lista, preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, preslika potvrde o nestanku drugog roditelja, rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da je drugi roditelj lišen roditeljske skrbi, lišen poslovne sposobnosti ili djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb,
-za dijete iz jednoroditeljskih obitelji – preslika sudske odluke (presuda ili rješenje) o roditeljskoj skrbi,
-za dijete osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – rješenje o upisu u navedeni registar,
-za dijete koje je smješteno u udomiteljskoj obitelji – preslika rješenja, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
-za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu– preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom pravu korisnika na doplatak za djecu za tekuću godinu, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje status korisnika doplatka u tekućoj godini, ne starije od 2 mjeseca
-za dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade – preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, ne starije od 2 mjeseca
-za dijete čiji su roditelji/je roditelj na redovnom školovanju – potvrda škole/fakulteta o redovnom školovanju roditelja, ne starija od 2 mjeseca
-za dijete čiji su roditelji/je roditelj na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – potvrda poslodavca da je roditelj na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ne starija od 2 mjeseca
-za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – specijalistički nalaz i mišljenje vezano uz utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
-za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama- preporuka nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ne starija od 2 mjeseca
-za dijete roditelja člana Dobrovoljnog vatrogasnog društva koji je sudjelovao u više od 5 vatrogasnih intervencija u godini koja prethodi godini upisa u Dječji vrtić – potvrda Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog o sudjelovanju u više od 5 intervencija u godini koja prethodi godini upisa u Dječji vrtić
-za dijete roditelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – preslika potvrde/iskaznice nadležnog ministarstva o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

2. Za upis djeteta u PROGRAM PREDŠKOLE roditelj i/ili skrbnik popunjava zahtjev.

Zahtjevu treba obavezno priložiti:
- preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
- uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta za koje se podnosi zahtjev za upis, ne starije od dva
mjeseca
- preslike osobnih iskaznica roditelja
- preslika zdravstvene iskaznice djeteta
- preslika iskaznice cijepljenja djeteta
- preslika Rješenja o odgodi upisa u prvi razred
- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - specijalistički nalaz i mišljenje
vezan uz utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
- za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili
potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične
bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se
uređuje metodologija vještačenja


III . PREDNOST ZA UPIS

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka smještajnih kapaciteta ne može usvojiti sve zahtjeve roditelja odnosno skrbnika za upis djece prednost se utvrđuje sukladno Odluci o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 11. sjednici održanoj 16. ožujka 2023. godine ( „ Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog “ broj 2/23 ), a koja je javno objavljena na mrežnoj stranici vrtića www.radost-jaska.hr


IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnim pločama u svim objektima Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko te na mrežnoj stranici vrtića www.radost-jaska.hr dana 26.05.2023. godine u 12,00 sati a roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata.

V . UPIS

Djeca primljena slijedom Odluke o upisu upisuju se u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko s početkom pedagoške godine ( 1. rujan 2023.)
Djeca koja po Odluci o upisu nisu primljena vode se na listi prioriteta te se upisuju u vrtić tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta.
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj odnosno skrbnik je obvezan:
- dostaviti Dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta
- potpisati s Dječjim vrtićem Radost ugovor o ostvarivanju programa najkasnije do 31.07.2023. godine, a iznimno neposredno prije početka korištenja programa
- sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđeno je Odlukom o mjerilima za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko od 28.11.2017. godine ( “ Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog “ broj 5/17 ), a koja je javno objavljena na mrežnoj stranici vrtića www.radost-jaska.hr
- ostali podaci važni za upis djeteta i pružanje usluga dostupni su na mrežnoj stranici vrtića www.radost-jaska.hr u javno objavljenom Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko koji je donesen na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12.04.2023. godine

Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Radost:
Željka Kovačić, prof., predsjednica

 

Eko kviz

Na područnom odjeljenju u Gornjem Desincu, 29.03.2023. održali smo Eko kviz u kojem su sudjelovala djeca odgojnih skupina „Vjeverice“, „Brodići“ i „Žabice“ koja su promišljala o odgovorima na pitanja: „Kako očuvati okoliš?“, „Kako znam selektirati otpad?“, „Što mogu s oporabnim materijalom?“,…
Eko kvizom poticali smo matematičke i digitalne kompetencije kao i osnovne kompetencije u prirodoslovlju. Uz pomoć PowerPoint prezentacije i digitalnih igara kroz igru djeca su pokazala svoja stečena znanja i vještine. Eko kvizu prethodilo je niz aktivnosti kojima je cilj bio proces razvijanja ekološke svijesti kod djece – odnos prema prirodi i očuvanju njenih resursa. S obzirom da dijete uči od najranije dobi, htjeli smo što više približiti ekološke spoznaje djetetovom iskustvu kako bi ono steklo navike koje doprinose očuvanju prirode.
Eko kviz završio je pjesmom i plesom uz eko himnu vrtića „Ljepota života“.
Provedene eko aktivnosti:
„Tajne i zgode nestašne vode“, „Putovanje jedne kapljice“ – umjetnički sadržaj
„Voda ima tri lica“ – spoznajna aktivnost
„Vrste voda u prirodi“ – spoznajna aktivnost
„Naš potočić“ – posjeta obližnjem potoku
„Potočićeva želja“ – sliko-priča
„Ljepota života“ – eko himna našeg vrtića – glazbena aktivnost
„Eko priča“, „Čuvari prirode“ – umjetnički sadržaj
„Životinjice u travi“ – spoznajna aktivnost
„I ja mogu spasiti svijet“ – spoznajna aktivnost
„Izrada eko spremnika od neoblikovanog materijala“ – likovna aktivnost
„Razvrstavanje otpada u eko spremnike“ – spoznajna aktivnost
„Nije smeće sve za vreće“ – spoznajna aktivnost
„Eko patrola“ – istraživačko-spoznajna aktivnost
„Eko memory“, „Eko bingo“ – spoznajna aktivnost
„Sretna i tužna planeta“ - spoznajna aktivnost
„Što Zemlja voli, a što ne voli?“ – spoznajna aktivnost
„Što sve možemo posaditi u vrtu?“ – spoznajna aktivnost
„Čistimo povrtnjak“ – životno - praktična i radna aktivnost
„Sadimo cvijeće u teglice“ – životno praktična i radna aktivnost
„Izrada cvjetića od kartonskih rola“ – likovna aktivnost

Odgojiteljice Velikog kvarta, Gornji Desinec

Naš vrtić je siguran!

I ove pedagoške godine naš se vrtić već tradicionalno uključio u projekt Hrvatskog Crvenog križa „Sigurnije škole i vrtići“. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.
U projekt su uključene sve odgojne skupine, koje u kontinuitetu provode različite aktivnosti kako bi djeca od najranije dobi razvila kompetencije koje će ih pripremiti za suočavanje sa izazovima koje izvanredni događaji donose sa sobom.
Zahvaljujući velikom zalaganju odgojitelja, djece i stručno razvojne službe po treći puta naš je vrtić dobio status „Naš vrtić je siguran“ na što smo jako ponosni.

Zdravstvene voditeljice

Obilježen Svjetski dan osoba s Down sindromom

U utorak, 21. ožujka u odgojnoj skupini Brodići aktivnostima za djecu obilježen je Svjetski dan osoba s Down sindromom.
Čitali smo slikovnicu "Vedrina suncokreta" autorice Nataše Šunić Vargec koja djecu, na njima blizak način, upoznaje s činjenicom kako djeca kojoj je dijagnosticiran Down sindrom imaju mogućnosti i sposobnosti postati aktivnim sudionicima među svojim vršnjacima. Gledali smo naše različite čarape koje smo obukli danas kako bi simbolički pokazali kako prihvaćamo i poštujemo naše individualne razlike. Odigrali smo društvenu igru memory "Upari iste čarapice", te oslikali čarapice na papiru.

Odgojiteljice skupine Brodići

"Zubić mali" u Kruškicama

U ponedjeljak, 6.3.2023. našu skupinu posjetile su ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Dunja Vlašić i volonterka Lucija.
Tema druženja bila je preuzimanje vlastite odgovornosti i osobna higijena zubi. Cilj radionice bio je raspraviti o funkciji i važnosti održavanja higijene zubi te vježbati kako pravilno oprati zube. Kroz multimedijski materijal, maketu zubala i četkicu, radni list „Osmijeh“ i didaktičke poticaje sva su djeca vrlo aktivno sudjelovala.
Odgojiteljice: Lucija i Sandra

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922